Selecteer een pagina

Home » Privacy – Dienstenwijzer

PRIVACYSTATEMENT Nederlandsche Assurantiegroep BV

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Nederlandsche Assurantiegroep BV persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Nederlandsche Assurantiegroep BV inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Nederlandsche Assurantiegroep BV zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Nederlandsche Assurantiegroep BV

Van ’t Hoffstraat 26a

www.nagdirect.nl/www.klassiektotaal.nl

info@nagdirect.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nederlandsche Assurantiegroep BV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

– geslacht

– geboortedatum

– geboorteplaats

– nationaliteit

– huwelijkse staat

– adres

– telefoonnummer

– e-mailadres

– domeinnaam

– bankrekeningnummer

– klantnummer/lidmaatschapsnummer

– factuurnummer

– BSN-nummer

 

Bijzondere persoonsgegevens:

– lidmaatschap autoclub

 

Verwerkingsgrond

Nederlandsche Assurantiegroep BV  verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Nederlandsche Assurantiegroep BV met betrokkene heeft gesloten;
  3. Nederlandsche Assurantiegroep BV een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. een gerechtvaardigd belang van Nederlandsche Assurantiegroep BV, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Nederlandsche Assurantiegroep BV aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

– facturatie;

– afleveren diensten;

– informatie over wijzigen producten en diensten

– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;

– telefonisch contact, e-mailcontact;

– uitvoering wettelijke verplichtingen;

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlandsche Assurantiegroep BV verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederlandsche Assurantiegroep BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Nederlandsche Assurantiegroep BV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag: Nederlandsche Assurantiegroep BV houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

– Marketingdoeleinden: 12 maanden

– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 12 maanden

– Telefonisch contact: ongelimiteerd tot opzegging contract, daarna 12 maanden

– Informeren over wijzigingen van diensten: ongelimiteerd tot opzegging contract, daarna 12 maanden

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van de Nederlandsche Assurantiegroep BV of door middel van telefoon of e-mail. Nederlandsche Assurantiegroep BV zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Nederlandsche Assurantiegroep BV gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Nederlandsche Assurantiegroep BV vastgelegde persoonsgegevens

Nederlandsche Assurantiegroep BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nederlandsche Assurantiegroep BV.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Nederlandsche Assurantiegroep BV onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Nederlandsche Assurantiegroep BV meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de Autoriteit Financiële Markten. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Nederlandsche Assurantiegroep BV onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Nederlandsche Assurantiegroep BV via info@nagdirect.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Nederlandsche Assurantiegroep BV schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie. Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers en betrokkenen van de Nederlandsche Assurantiegroep ontvangen een vast salaris. Wij werken niet met bonussen of targets. De rede hiervoor is omdat wij staan voor een transparant beleid waarbij het klantbelang voorop staat. Wij zijn van mening dat bonussen per afgesloten polis hier niet aan bijdragen.

Inkomsten

De Nederlandsche Assurantiegroep ontvangt inkomsten vanuit de verzekeraar, dit heet provisie. Deze provisie zit gemiddeld rond de 10% a 15%. 

Execution only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen

© Nederlandsche Assurantiegroep BV, mei 2018

NAG Verzekeringen
Share This